»ZELENO, KI TE LJUBIM ZELENO«

Triptih iz cikla

Triptih je nastal leta 2022 in ga je naslikal Drago Vidmar. Tehnika slike so tempere. Velika je xx. Slogovno sodi v realizem.

Ime cikla je »Zeleno, ki te ljubim zeleno«, ki vsebuje 7 slik in so razstavljene v dvorani na gradu Kostel. Nekatere slike prikazujejo reko Kolpo, druge pa gozd. Na slikah prevladuje zelena barva, saj se navezuje na naravo. Zelena je barva ravnotežja in harmonije. Obnavlja in povrne energijo. Je zavetišče pri vsakdanjih obremenitvah sodobnega življenja in nam ponovno vrača občutek dobrega počutja. Naslov razstave »Zeleno, ki te ljubim zeleno« je znani verz španskega pesnika Federica Garcie Lorce.

Izbrana slika, ki je triptih, nima naslova. To je umetniško delo (običajno tabelno slikarstvo), ki je razdeljeno na tri dele oziroma izdelano na treh ploščah, ki so s tečaji spojene skupaj, da se lahko zložijo. Ta slika pa ni spojena skupaj, temveč so vsi trije deli obešeni na steni, med njimi je tricentimetrski razmak. Na triptihu so naslikane vzpetine za gradom Kostel, ki so v ozadju, v ospredju se vidijo veje dreves. Na sliki prevladuje zelena barva. Na osrednji plošči je grad, ki je sive barve. Grad je majhen in ni podrobno naslikan. Celoten triptih daje vtis, kot da gledamo skozi okno. Podoba je zelo realistična. Upodobljen motiv se imenuje krajina.

Slika 1: Triptih iz cikla (FOTO: Anamari Jurjevič)

 

Slikar Drago Vidmar je bil rojen v Ljubljani leta 1940. Svoja otroška leta je od osmega leta naprej preživel v mestu ob Rinži, saj so se starši leta 1948 preselili v Kočevje. Izšolal se je za soboslikarja, poleg tega pa je bil še pleskar in delal kot retušer v tiskarni. Odkar živi v Stuttgartu v Nemčiji, se rad vrača v Kočevje, sicer pa je iz Kočevja tudi njegova žena. Pred kratkim je naslikal cikel slik z naslovom »Zeleno, ki te ljubim zeleno«, ki je bil prvič razstavljen 29. 8. 2022 na gradu Kostel, s katerim razkriva naravne lepote Kolpske doline.

Za slikarstvo Draga Vidmarja je značilno, da slika portrete ali krajine, zato ta slika ne izstopa iz njegovega opusa. Kot že omenjeno, je bila slika razstavljena na Kostelskem gradu, kar ima za lokalno okolje velik pomen, saj z različnimi dejavnostmi na gradu privabljajo tako domačine kot turiste. V lokalnem okolju je imel že veliko razstav in je kar precej prepoznaven.

Vse slike iz cikla so mi všeč, saj prihajam iz Kostela. A ena mi je še posebej všeč, in sicer slika gradu in okoliške narave, ki je prikazana celo na treh platnih, kar me je presenetilo, saj tega do sedaj še nisem videla. Živim nad gradom in imam tak pogled vsak dan, zato so mi motivi narave blizu. Slika zaradi teh motivov deluje pomirjujoče, saj prevladuje zelena barva, medtem ko je grad siv. Zaradi kontrasta med barvami po mojem mnenju obiskovalec sliko hitro opazi in tudi meni je »takoj padla v oči«.

Anamari Jurjevič, 2. a (šolsko leto 2023/24)

 

VIRI IN LITERATURA

  1. LESKOVŠEK SVETE, M. (2015). Samosvoj umetnik – Svinčnik je bil njegova prva  igrača. Dostopno 11. 10. 2023 na:

https://lokalno.svet24.si/2015/01/30/128015/aktualno/DL_Samosvoj_umetnik___Svincnik_je_bil_njegova_prva_igraca/?cookieu=ok

 

 

“GREEN, HOW I WANT YOU GREEN”

Triptych from the cycle

 

The triptych has arisen in the year 2022 and was painted by Drago Vidmar. The technique is temperatures. The style belongs to realism.

 

The name of the cycle is “Green, How I Want You Green,” which is a known verse of the Spanish poet Federico Garcia Lorca. It contains 7 paintings and it is exhibited in the hall at Kostel Castle. Some of the paintings depict the Kolpa river, while others depict the forest. The colour green is predominant in the pictures because it relates to nature. Green is also the colour of balance and harmony; it restores and returns energy. It is a shelter from the daily stresses of modern life and gives us back a sense of well-being.

 

The selected picture, which is a triptych, has no title. It is a work of art—usually a panel painting—divided into three parts or made on three panels which are hinged together so that they can be folded. This painting, however, is not joined together; all three parts actually hang on the wall, and between them, there is a 3-centimetre-wide gap. The triptych depicts the hill behind Kostel Castle, which is in the background; in the foreground, there are branches of trees. The picture is dominated by the green colour. The grey castle is portrayed in the central panel. It is small and not painted in detail. The whole triptych gives the impression of looking out a window. The image is very realistic. The depicted theme is called landscape.

Picture 1: Triptych from the cycle (source: Anamari Jurjevič)

Drago Vidmar, the painter and creator of the triptych, was born in Ljubljana in 1940. From the age of eight onwards, he spent his childhood in the town by the river Rinža, since his parents moved to Kočevje in 1948. He received education as a decorator and also worked as a painter and colourist at a printing press. Today, he lives in Stuttgart, Germany, but he still likes to return to Kočevje as his wife is also from there. He has recently painted a series of paintings entitled “Green, How I Want You Green”, which was exhibited for the first time on 29 August 2022 at Kostel Castle, revealing the natural beauties of the Kolpa Valley.

 

Drago Vidmar’s paintings are characterized by portraits or landscapes, so this painting does not stand out from his oeuvre. As already mentioned, the painting was exhibited at Kostel Castle, which is of great importance for the local environment as it attracts both locals and tourists with a variety of activities at the castle. He has had many exhibitions in the local area and is quite recognisable.

 

I love all the pictures because I am also from Kostel. But the one I particularly like is the picture of the castle and the surrounding nature, which is shown across three canvases. It surprised me, as I had never seen it before. I live above the castle and have this view every day, so the motifs of nature are close to me. Due to these motifs, the painting seems soothing as the predominant colour is green, while the castle is grey. Because of the contrast between the colours, in my opinion, the painting is quickly noticed by the visitors, and it caught my eye as well.

 

Anamari Jurjevič, 3. a (School Year 2023/24)

SOURCE AND LITERATURE:

  1. LESKOVŠEK SVETE, M. (2015). Samosvoj umetnik – Svinčnik je bil njegova  prva  igrača. Dostopno 11. 10. 2023 na:

https://lokalno.svet24.si/2015/01/30/128015/aktualno/DL_Samosvoj_umetnik___Svincnik_je_bil_njegova_prva_igraca/?cookieu=ok