ENOLADIJSKA PODRUŽNIČNA CERKEV V KLINJI VASI

Na sredini strnjene obcestne vasi Klinja vas stoji enoladijska podružnična cerkev sv. Marije Magdalene, ki jo obkroža pokopališče. Nastala je na prehodu iz 16. v 17. stoletju ter sodi v likovno področje arhitekture. Cerkev ima poznogotske forme s pridihom baroka, arhitekture 19. stoletja in sodobnih olepšav. Služi katoliškim verskim obredom.

Slika 1: Zunanjost cerkve (FOTO: Tanja Marija Jerše)

Leta 1689 je bila cerkev prvič omenjena v Valvasorjevi Slavi vojvodinje Kranjske, takrat je bila posvečena Sv. Trojici. Cerkev so leta 1924 prenovili, predelali so zvonik, prezbiterij je bil na novo obokan ter dvakrat so prebelili zunanjščino in notranjščino. Leta 1980 so obnovili zunanjščino,  med letoma 1992 in 1993 pa strop in korno ograjo. Streho so prekrili z opečnim bobrovcem, kajti pred tem je bila krita s skodlami, še prej pa z opeko slabe kakovosti.

Cerkev ima dvokapno streho, ki je nad prezbiterijem tristrano sklenjena. Fasado zakriva kvadratni zvonik s korenasto pločevinasto streho z neogotsko zašiljeno konico, ki ima dva zvonova.

Slika 2: Notranjost cerkve (FOTO: Tanja Marija Jerše)

V notranjosti ima cerkev pravokotno ladjo in ožji, izrazito tristrano zaključen prezbiterij s križnim obokom. Na zahodni strani je pevski kor z leseno ograjo, poslikano  z angelskimi poprsji in dekoracijami. Strop je raven, lesen in poslikan, še iz leta 1660. Po širini je razdeljen na šestnajst ozkih slikovnih polij, na katerih so raznoliki motivi: različni cvetovi v črni, sivi, okrasti in opečni barvi, angelske figure s krili in kronami. Na osrednjem pasu sta sv. Peter in Pavel, ki stojita na valovitih travnatih tleh. Strop in ograjo pevskega kora je poslikal isti avtor. Prezbiterij krasita vitraja s podobama Brezmadežne in Pietá. Na zunanji steni prezbiterija je pokopališki križ. Glavni oltar je neogotsko mizarsko delo, na katerem so slikana lesena tabla, ki predstavlja tabernakeljska vratca s simboli vere, ljubezni in upanja. Oltarna slika prezbiterija je slika sv. Marije Magdalene, spokornice s spuščenimi lasmi, knjigo in lobanjo, avtorja Petra Rutarja; na oltarju sta tudi kipa sv. Petra in Pavla. Za tem oltarjem se nahaja slika sv. Andreja in sv. Lenarta. V kotih ladje, ob slavoločni steni, sta kipa Brezmadežne in Marije kraljice, kjer so vidni tudi ostanki fresk: naslikan je sv. Jurij na belem konju, meč, tehtnica in Sv. Mihael. Na steni sta tudi sliki Srca Jezusovega in Srca Marijinega.

Slika 3: Poslikan lesen strop (FOTO: Tanja Marija Jerše)

Cerkev je manjša in podružnična, zato v njej potekajo le občasni verski obredi, približno enkrat tedensko. Kljub temu ima velik pomen na Kočevskem, saj je to cerkev z bogato kulturno dediščino, pa tudi zaradi ohranjenega ravnega lesenega slikanega stropa, ki ga v večini cerkva ne najdemo več, in poslikane lesene ograje pevskega kora. Strop cerkvi je nekaj drugačnega in posebnega. Podobno poslikan strop istega avtorja je bil tudi v cerkvi v Cvišlerjih, ki pa ni več ohranjena. Še vedno so vidne nekatere freske, ohranjene so oltarne slike in kipi. Cerkev je bila leta 1991 razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik. Zdi se mi pomembno, da ohranjamo takšno kulturno dediščino, saj tako bolje razumemo zgodovino in razvoj cerkva na Slovenskem in drugod.

Tanja Marija Jerše, 3. a (šolsko leto 2022/23)

VIRI IN LITERATURA:

  1. RESMAN, B., SERAŽIN H. (2010). Upravna enota Kočevje: Občine Kočevje, Kostel, Osilnica. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU.
  2. ZUPAN, G. (1993). Cerkve na Kočevskem nekoč in danes. Kočevje: Župnija.
  3. AMBROŽIČ, M. (1967). Župnijska cerkev sv. Fabjana in Boštjana ter sv. Jerneja v Kočevju in njene podružnice. Kočevje: Župnijski urad.
  4. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Marije Magdalene v Klinji vasi za kulturni in zgodovinski spomenik. (1991). Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3.7.1991. Dostopno na (16.11.2022): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1991-01-0105/odlok-o-razglasitvi-podruznicne-cerkve-sv–marije-magdalene-v-klinji-vasi-za-kulturni-in-zgodovinski-spomenik

 

SUCCURSAL CHURCH OF SAINT MARY MAGDALENE

ONE-NAVE SUCCURSAL CHURCH IN KLINJA VAS VILLAGE

One-nave succursal church of St. Mary Magdalene stands in the middle of the serried roadside village Klinja vas. It´s surrounded by the cemetery. It was built at the turn of the 16th century and belongs to the fine art field of architecture. The church has late Gothic forms with the touch of Baroque, the 19th-century architecture and modern embellishments. It is used for catholic religious service.

Photo 1: Exterior of the church (Photo: Tanja Marija Jerše)

In 1689 the church was first mentioned in Valvasor´s Slava vojvodine Kranjske, at that time it was dedicated to the Holy Trinity. The church was renovated in 1924, the bell tower was rebuilt, the presbytery was newly vaulted, and the exterior and interior were repainted twice. The exterior was renovated in 1980, the ceiling and the choir loft fence were restored between 1992 and 1993. The roof was covered with brick tiles, before that it was covered with wood shingle, and before that with poor quality bricks.

The church has a gable roof, extending over the presbytery from three sides. The façade is covered by a square bell tower with root-like tin roof with neo-gothic pointed tip, which has two bells.

Photo 2: Interior of the church (Photo: Tanja Marija Jerše)

Inside, there is a rectangular nave and a narrow presbytery distinctly enclosed from three sides with a crosswise arch. On the west side there is choir loft with a wooden fence painted with angel busts and decorations. The ceiling is flat, wooden and painted, and originates from 1660. In width is divided into sixteen narrow picture fields with a variety of motifs: different flowers in black, grey, ochre and brick colours and angel figures with wings and crowns. In the central band there are St Peter and Paul, standing on undulating grassy ground. The ceiling and the fence of the choir loft were painted by the same author. The presbytery is adorned with stained-glass windows depicting the Immaculate Conception and the Pietá. On the outer wall of the presbytery there is a cemetery cross. The main altar is a neo-gothic piece of woodwork, on which wooden panels are painted, representing the tabernacle door with symbols of faith, love and hope. The altar painting of the presbytery is the painting of St Mary Magdalene, the penitent with her hair down, a book and a skull, by Peter Rutar; on the altar there are also two statues of St Peter and Paul. Behind the altar there is a painting of St Andrew and St Lenart. In the corners of the nave along the triumphal wall there are two statues of the Immaculate Virgin and Mary the Queen, where the remains of frescoes can also be seen: Saint George on a white horse, a sword, scales and St Michael. There are also two paintings of the Sacred Heart of Jesus and the Sacred Heart of Mary on the wall.

Photo 3: Wooden painted celling (Photo: Tanja Marija Jerše)

The church is small and succursal so only occasional religious services are held there, about once a week. Nevertheless, it is of great importance in the Kočevje region, because it is a church with a rich cultural heritage and also because of the preserved flat wooden painted ceiling, which is no longer found in most churches, and the painted wooden choir loft. The ceiling of the church is something different and special. A similar painted ceiling by the same author could be found in the church in Cvišlarji, but it is no longer preserved. Some frescoes are still visible and altar paintings and statues have been preserved. The church was declared a cultural and historical monument in 1991. I think it is important to preserve such cultural heritage as it gives us a better understanding of the history and development of churches in Slovenia and elsewhere.

Tanja Marija Jerše, 3. a (school year 2022/23)

 

SOURCES AND LITERATURE:

  1. RESMAN, B., SERAŽIN H. (2010). Upravna enota Kočevje: Občine Kočevje, Kostel in Osilnica. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU.
  2. ZUPAN, G. (1993). Cerkve na Kočevskem nekoč in danes. Kočevje: Župnija.
  3. AMBROŽIČ, M. (1967). Župnijska cerkev sv. Fabjana in Boštjana ter sv. Jerneja v Kočevju in njene podružnice. Kočevje: Župnijski urad.
  4. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Marije Magdalene v Klinji vasi za kulturni in zgodovinski spomenik. (1991). Uradni list RS, št. 3/1991 z dne 3.7.1991. Accessible (16 Nov 2022) at: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/1991-01-0105/odlok-o-razglasitvi-podruznicne-cerkve-sv–marije-magdalene-v-klinji-vasi-za-kulturni-in-zgodovinski-spomenik