Cerkev z dvojnim stropom

Podružnična cerkev Vseh svetih v Livoldu stoji sredi vasi, nedaleč stran od glavne ceste in je orientirana proti jugovzhodu. Zgrajena je bila najverjetneje proti koncu 16. stoletja. Njena ladja je bila podaljšana, kasneje ji je bil prizidan zvonik in zakristija. Tako je v sedanji obliki nastala okoli sredine 19. stoletja. Zunanjost je zelo lepo vzdrževana in urejena. Svetišče je poudarjeno z dvema starima lipama.

Ladja cerkve je znotraj dolga 11 m, široka 5,1 m in visoka 4 m. Prezbiterij je ožji od ladje, saj je dolg 5,8 m in širok 4,45 m ter ima približno 1 m visok talni zidec. Je gotsko rebrasto obokan, obsega dve obočni poli in petosminski zaključek. V južni in severni steni prezbiterija sta v kamnitem okvirju okni, ki sta baročne oblike. Prav tako je po dvoje pravokotnih oken s kamnitimi okvirji tudi na severni in južni strani ladje.

Slika 1: Zunanjščina cerkve Vseh svetih (FOTO: Eva Đurič)

Na zahodni strani stoji zvonik z bakreno streho. Gornji del zvonika je krit s korenasto neogotsko kapo, ki jo ob robu dekorirajo kovinske vaze. Pod napuščem so ure, v zvoniku danes visita dva zvonova. Vhodni portal je kamnit in ima nekoliko potlačen lok. Na temenskem kamnu najdemo letnico 1822, začetnici lastnika in hišno številko 9, kar je zelo neobičajno. Notranjost cerkve je skromna. Zanimivo je, da je to cerkev z dvojnim stropom. Najprej je bila ladja pokrita z lesenim stropom, ki so ga kasneje belo pobelili. Danes je ta strop skrit pod novim stropom, ki je prekrit z ladijskim podom. V preteklosti je cerkev imela na steklo naslikan križev pot z nemškimi napisi, ki pa se do danes ni ohranil v celoti.

Cerkev ima glavni in stranski oltar. Glavni oltar je novogotsko mizarsko delo. Krasi ga anonimna slika Marijinega kronanja. Slika kot celota deluje simetrično. Marija je naslikana na zgornjem delu, okoli nje pa je stopničasto postavljena množica svetnikov. Obrnjeni so proti Mariji in opazujejo njeno kronanje. Steni cerkve krasita tudi sliki Srca Jezusovega in Srca Marijinega. Poleg slik je cerkev opremljena s procesijskim križem, kipom Brezmadežne iz začetka 20. stoletja, novim reliefom sv. Jude Tadeja in kipom Pieta. Stranski oltar je prislonjen k steni, silno preprost, majhen in lesen.

Slika 2: Glavni oltar in slika Marijinega kronanja (FOTO: Eva Đurič)

Menim, da je cerkev Vseh svetih kljub svoji majhnosti in na videz nepomembnosti zelo zanimiva in še vedno pomemba, tako zaradi svoje zgodovine kot tudi v današnjem času, saj v njej potekajo katoliški obredi. Posebej pa mi je všeč tudi območje, kjer stoji cerkev, saj jo obdaja lepo okolje.

 

Eva Đurič, 3. b (šolsko leto 2022/2023)

VIRI IN LITERATURA:

  1. ZUPAN, G. (1993). Cerkve na Kočevskem nekoč in danes. Kočevje: Muzej Kočevje.
  2. AMBROŽIČ, M. (2003). Župnijska cerkev Sv. Fabijana in Boštjana ter Sv. Jerneja v Kočevju in njene podružnice. Kočevje. Župnija Kočevje.
  3. RESMAN, B. (2010). Upravna enota Kočevje: občina Kočevje, Kostel in Osilnica. Ljubljana. Založba ZRC SAZU

 

Church of All Saints in Livold

Church with a double ceiling

The succursal church of All Saints stands in the middle of the village Livold, not far from the main road and is orientated to the south-east. It was probably built towards the end of the 16th century. Its nave was extended and later a bell tower and a sacristy were added. It took its present form in the mid 19th century. The exterior is very well-maintained and orderly. The sanctuary is highlighted by two old linden trees.

Inside, the nave is 11 m long, 5,1 m wide and 4 m high. The presbytery is narrower than the nave, 5,8 m long and 4,45 m wide, with a 1 m high floor wall. It has a gothic ribbed vault and comprises two arcades and a five-eights close. The south and north walls of the presbytery have windows in a stone frame, which are baroque in shape. There are also two rectangular windows with stone frames on the north and south sides of the nave.

Photo 1: Exterior of All Saints Church (Photo: Eva Đurič)

On the west side there is a bell tower with a copper roof. The upper part of the bell tower is covered with a root-like neogothic cap, decorated with metal vases at the edge. Under the eaves there are clocks, two bells hang in the bell tower today. The entrance portal is of stone and has a slightly suppressed arch. The year 1822, the owner´s initials and the house number 9 are found on the portal stone, which is very unusual. The interior of the church is modest. Interestingly, it is a double-ceiling church. The nave was first covered with a wooden ceiling which was later whitewashed. Today this ceiling is hidden under a new ceiling overlayed with wooden planks. In the past, the church was decorated with Stations of the Cross painted on glass with German inscriptions, which have not been preserved in their entirety.

The curch has a main altar and a side altars. The main altar is a neogothic piece of woodwork. It is decorated with an anonymous painting of the coronation of the Virgin Mary. The image as a whole is symmetrical. The Virgin Mary is painted in the upper part, with a crowd of saints arranged around her in a graduated formation. They are facing Mary and watching her coronation. The walls of the church are also decorated with paintings of the Sacred Heart of Jesus and the Sacred Heart of Mary. In addition to the paintings, the church is furnished with a processional cross, a sculpture of the Immaculate Virgin from the beginning of the 20th century, a new relief of St. Jude Thaddeus and the sculpture of Pieta. The side altar leans against the wall, it is very simple, small and wooden.

Photo 2: Main altar and painting of the coronation of the Virgin Mary

(Photo: Eva Đurič)

 

Despite its small size and seeming insignificance, I think that the Church of All Saints is very interesting and important because of its history, and still today, it is the place where catholic services are held. I especially like the area where the church stands, as it is surrounded by nature.

 

Eva Đurič, 3. b (school year 2022/2023)

Sources and literature:

  1. ZUPAN, G. (1993). Cerkve na Kočevskem nekoč in danes: Muzej Kočevje. Pages 95-96.
  2. AMBROŽIČ, M. (2003). Župnjiska cerkev Sv. Fabijana in Boštjana ter Sv. Jerneja v Kočevju in njene podružnice. Kočevje. Župnija Kočevje. Pages 96-99.
  3. RESMAN, B. (2010). Upravna enota Kočevje: občine Kočevje, Kostel in Osilnica. Ljubljana: Publisher ZRC SAZU. Pages 266-232.