ORIENT NA RIBNIŠKEM

Slika, ki jo je naslikala slikarka Stanislava Sluga Pudobska, je naslikana v tehniki olje na platnu. Nastala je leta 1979 in ima velikost, ki je primerljiva z velikostjo papirja A4-formata. Sliko Kamelar z rdečim turbanom uvrščamo v fotorealizem. Danes jo hranijo v Miklovi hiši v Ribnici.

Slika je upodobljena realistično. Ima svetlobno perspektivo, kar opazimo po temnem ozadju in s svetlobo poudarjenimi deli portreta, za katere je avtorica hotela, da izstopajo. Z omenjenima dejavnikoma (telesnostjo in perspektivo) opredelimo prostor.  Slika ima trikotno kompozicijo in temno barvno paleto, iz katere izstopata le rdeča in svetlo modra barva. Tudi svetlobe ni veliko, cela slika vključno z izstopajočima barvama deluje temačno.

Na sliki vidimo orientalskega moža, ki je kamelar. Nosi rdeč turban in svetlomodro ter rjavo haljo. Njegov pogled je resen in strog, na obrazu ima tudi brke. V ozadju prevladujeta črna in rjava barva. Vidimo tudi predmete, ki jih ne moremo prepoznati. Tema slike je posvetna, motiv pa je žanrski portret.

Slika 1: Kamelar z rdečim turbanom (Vir: Prophetae domestici)

Slikarka Stanislava Sluga Pudobska je rojena 9. aprila leta 1952 v občini Loška dolina, kar jo tudi uvršča v kočevsko-ribniško okolje in umetnost. Vemo, da je umetnica kot študentka veliko prepotovala. Velik vpliv na to sliko je imelo njeno potovanje po Indiji in Nepalu. To se vidi po orientalskih motivih, ki spominjajo na države, po katerih je potovala. Slikarka je sliko ustvarjala leta 1979. Takrat je že bila članica Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, kamor se je včlanila leta 1977; to je eno leto po tem, ko je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost. Pudobska je pomembna ustvarjalka na Slovenskem, saj je do sedaj imela že več kot 80 razstav doma in v tujini. Je tudi ustanovna članica Društva notranjskih kulturnikov Krpan Cerknica, kjer vodi likovne delavnice. Dejavna je tudi v drugih kulturnih društvih.

Izbrano delo mi je zelo všeč, ker so barve izrazite, še posebej topli barvi (rdeča in rumena), ki najbolj izstopata. Všeč mi je tudi mirnost in skrivnostnost, ki ju izžareva slika. Zelo me je pritegnil motiv slike, zlasti njegova neobičajnost za naše kraje. Zdi se mi navdihujoče, da je slovenska umetnica naslikala temnopoltega, orientalskega moža, po čemer sklepam, da deluje proti rasizmu in se zavzema za enakopravnost.

Lana Pečnik, 2.a  (šolsko leto 2021/22)

VIRI IN LITERATURA:

  1. SLUGA PUDOBSKA, S. (2018). Spletni biografski leksikon znanih Notranjk in Notranjcev. Članek dostopen (5. 11. 2021) na:

http://www.notranjci.si/osebe/sluga-pudobska-stanislava/552/

  1. DOLŠINA, M., ZUPANČIČ, K. (2015). Prophetae domestici. Katalog iz Miklove hiše, Ribnica. Literatura dostopna (26.11.2021) na: https://xooltime.com/attachments/news_feed/2998222_763732_730005430_Katalog_prophetae_domestici.pdf

 

KAMELAR Z RDEČIM TURBANOM

(THE CAMEL RIDER WITH A RED TURBAN)

THE ORIENT IN THE KOČEVJE REGION

The painting was painted by the painter Stanislava Sluga Pudobska in the technique oil on canvans. It was created in 1979 in the size of an A4 paper format. The painting The Camel Rider with a Red Turban is an example of  photorealism. Today it is kept in the museum Miklova hiša in Ribnica.

The depiction in the painting is realistic. It has a perspective of light noticeable because of the dark backgroung and the lightened parts of the portrait that the artist intended to stand out. With the mentioned factors (physicality and perspective) space is defined. The composition is triangular and it has a dark colour palette with the colours red and light blue standing out. There is not much light so the whole painting including the two outstanding colours seems very dim.

In the painting we see an oriental man who is a camel rider. He is wearing a red turban and a rope that is light blue and brown. He looks serious and stern and on the face he has a mustache.  The colours black and brown dominate the bacground where we also see objects that we can’t recognize. The theme is secular and the motif is genre portrait.

Picture 1: The Camel Rider with a Red Turban (source: Prophetae domestici)

Picture 2: Stanislava Sluga Pudobska (source: https://radio.ognjisce.si/sl/216/utrip/30107/stanka-mihelic-z-lepo-besedo-rastemo-beseda-je-bog-v-cloveku-tako-cutim.htm)

The painter Stanislava Sluga Pudobska was born on 9th April in 1952 in the municipality of Loška dolina, and is therefore a representative of the typical art in the Kočevje and Ribnica regions. We know that the artist traveled a lot as a student. The trip around India and Nepal had a big influence on the painting. It can be seen because of the oriental motifs that remind us of the countries she visited. The painting was created by the artist in 1979. At the time,  she was already a member of the society called Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov. She joined the society in 1977 and this is one year after she gratuated from the Academy of Fine Arts.  Pudobska has until now already had more than 80 exhibitions home and abroad, which makes her an important artist in Slovenia. She is also the founder of the society Društvo nortanjskih kulturnikov Krpan Cerknica, where she conducts art workshops. She is also active in other cultural  societies.

 

I really like the artwork because of the distinct colours, especially because of the warm colours (red and yellow) that stand out the most. The picture radiates some calmness and mysteriousness and that’s what I also really enjoy. What has attracted me the most is the motif of the picture, especially its unusualness for our area. I think it’s inspiring that a Slovenian artist has painted a black, oriental man, from which I conclude that she stands against racism and for equality.

Lana Pečnik, 2.a (school year 2021/2022)

SOURCES AND LITERATURE:

  1. SLUGA PUDOBSKA, S. (2018). Spletni biografski leksikon znanih Notranjk in Notranjcev. Accsessible ( 5th November 2021) at:

http://www.notranjci.si/osebe/sluga-pudobska-stanislava/552/

  1. DOLŠINA, M., ZUPANČIČ, K. (2015). Prophetae domestici. Katalog iz Miklove hiše, Ribnica. Literature accsessible ( 26th November 2021) at:

https://xooltime.com/attachments/news_feed/2998222_763732_730005430_Katalog_prophetae_domestici.pdf