Cerkev se je nahajala v naselju ob cesti Štalcerji – Kočevska Reka v Novih Lazih. Bila je  zgrajena v gotski tradiciji v sakralni arhitekturi (skeletno grajenje) na začetku 16. stoletja, natančneje leta 1526. Leta 1890 je bila predelana v historičnem slogu (neoromanike in neogotike).

Ob vizitaciji leta 1753 je imela tri oltarje: stranska oltarja sta bila posvečena sv. Trojici in sv. Andreju. 20. avgusta je bil datiran glavni zlati oltar z okrašeno arhitekturo in s kipom cerkvenega svetnika. Imela je  križnorebrasti obokan strop, ki je verjetno nastal v 16. stoletju. Iz sten so rastla rebra, ki so se združila v oboku. V 19. stoletju je bila podaljšana zaradi novo vgrajenega zvonika. Poleg novega zvonika je dobila tri nova okna in strop v ladji. Prezbiterij je obtekal visok talni zidec, na zaključnih stenah so bila še tri pokončna ozka šilasta okna, ki so jih nato zazidali. Poljudne stenske slikarije so okraševale strop in obok prezbiterija. Tloris cerkve je spominjal na križ.

Preden so jo popolnoma porušili leta 1955, so nekaj let prej prejeli državna denarna sredstva za obnovo, vendar se ta obnova ni nikoli zgodila. In namesto nje se danes  tam nahaja le manjše znamenje.

V 60. letih je Komisija za verska vprašanja napovedala denarno podporo za popravila cerkev, takrat pa se je ustavilo tudi uničevanje oz. rušenje.  Za uničevanje so imeli dva razloga : eden je bil nasilno odstranjevanje cerkev zaradi nacionalističnih razlogov, drugi pa ideološka nestrpnost, vendar je nacionalni razlog imel večji pomen pri uničevanju.

Bolj kot to, da bi bila v svojem času napredna arhitektura, predstavlja košček umetnostne dediščine in z njeno izgubo izgubimo del kolektivne identitete. Menim, da takratno vedenje do takih arhitektur ni bilo pametno, saj so izbrisali del lepe zgodovine z območja Novih Lazov.  

VIRI IN LITERATURA:        

-RESMAN, Blaž in Helena Seražin. (2010). Umetnostna topografija Slovenije. Ljubljana : Založba ZRC .

-Ferenc Mitja. (2006). Sakralna dediščina na Kočevskem = Das Sakralerbe im Gottscheerland. Kočevje: Pokrajinski muzej.

– UMETNOST ZA MLADE: delovni zvezek (interno gradivo). Str. 12, 19. Stoletje

Besedilo: Jože Kralj, 2.b

Fotografije: Jože Kralj, 2.b

Strokovni pregled: Marjana Dolšina Delač

Jezikovni pregled: Nina Papež

April 2021

 

CHURCH IN NOVI LAZI OR THE CHURCH OF ST. GEORGE

The church is located in the village Novi Lazi along the road of Štalcerji-Kočevska Reka. It was built in the Gothic tradition in sacral architecture (skeletal building) in the early 16th century, more precisley in 1526. In 1890 it was restyled in the historical style (Neo-Romansque and Neo-Gothic).

At visitation in 1753 it had 3 altars: the side altars were dedicated to the Holy Trinity and St. Andrew. On August 20 , the main golden altar with ornate architecture and a statue of a church saint were dated. The church had a crosswise-ribbed vaulted ceiling, probably dating from the 16th century. Ribs that joined in an arch grew from the walls. In the 19th century it was extended due to a newly built bell tower. In addition to the new bell tower, it got three new windows and the ceiling in the nave. The presbytery was enclosed by a high cornice and in the end walls there were three upright narrow pointy windows, which were walled up. Amateur wall paintings decorated the ceiling and the vault of the presbytery. The floor plan of the church resembled a cross.

Before it was completely pulled down in 1955, The Institute for the Study of Cultures (LRS[1]) provided funds a few years earlier for the renovation of  the church , but the restoration never happened. In the place of the church, a small monument was set up, where it still stands today. In the 1960s, the Religious Affairs Comission announced financial support for church restoration. At that time, however, the destruction also stopped. There were two reasons for the destruction: violent removal of churches for nationalistic reasons and ideological intolerance. The national reason was more important for the destruction process.

I think it was a very important piece architecture at that time, but it did not deserve such an end.  The construction and architecture itself were very advanced and  a lot of hard work was put into building it. A piece of history was deleted, because of improper attitude to architecture.

 

Sources and Literature:

-Resman, Blaž in Helena Seražin. Umetnostna topografija Slovenije. Lubljana: Published in ZRC.

-Ferenc Mitja. (2006). Sakralna dediščina na Kočevskem = Das Sakralerbe im Gottscheerland.

Kočevje: Pokrajinski muzej Kočevje.

-UMETNOST ZA MLADE:  workbook (internal use). pp.12.  19th century

 

Jože Kralj

[1] People’s Assembly of the People’s Republic of Slovenia