Božidar Strman Mišo – The Bloke skier sketch

Skico bloškega smučarja, ki je nastala leta 2014, je ustvaril Božidar Strman – Mišo. Je akademski slikar, ki izdeluje grafike in risbe ter kipari. Tehnika te skice je svinčnik na papirju, slog je slikovit. Umetnik posreduje podobo takšno, kot jo doživlja on sam.

Avtor med ustvarjanjem ni imel nekega konkretnega cilja. Se pravi je umetnik šele na koncu ugotovil kaj je narisal. To je tudi sicer značilno za njegova dela. Umetnik se je odločil za to okolje, ker je to njegovo domače okolje, ki ga zelo dobro pozna. Človeška figura izstopa iz bele podlage, kar pomeni, da ni vezana na slikovno polje. Njegove risbe so zelo sproščene in spontane in ne delujejo vsiljeno. Ne samo v slikah, ampak tudi v grafikah se ohranja avtorjeva sproščenost in neobremenjenost, ki ju izraža v tehnoloških odtisih v različnih grafičnih tehnikah.

Bloški smučar je eden od Strmanovih pogostih žanrskih motivov, saj avtor živi in ustvarja na Blokah, ki so zibelka slovenskega smučanja. Iz skice lahko razberemo atributa, lesene smučke in eno samo palico za odrivanje. Sporočilo dela je hvalnica bloškemu smučanju in smučarjem, čemur Strman s spreminjanjem človeške figure v abstraktne oblike daje mitske razsežnosti. Površine so vsaj nekoliko senčene ali lavirane. Osredotočen je na slog dogajanja v vaškem okolju.

Iz oblikovne analize umetnine zaznamo krožno kompozicijo. Linije so spremljale gibanje roke, opazimo tudi, da so samozavestne in odločne. Iz prepletenih amorfij se na koncu iz tega razvije figura človeka ali živali. Iz njegove samozavestne sproščenosti in nadarjenosti odmeva misel, avtorja Jacquesa Elieja Fauerja: »Umetnost seže onkraj trenutka, času podaljša njegovo trajanje, razširi človekovo dojemanje, razprostre življenje in meje vesolja. Spreminjajočo se večnost fiksira v njeni trenutni podobi.« (Histoire de l’art [ang. prevod iz l. 1926], str. XX).  Pri upodabljanju se Strman ni posluževal tradicionalnih načinov predstavljanja figure, kot sta npr. sledenje realizmu, upodobitev ozadja itd. Barvo izraža kakor dopolnilo črtam.

Skica za Bloškega smučarja, 2014, grafika na papirju (vir: https://docplayer.net/99310109-B-o-z-i-d-a-r-s-t-r-m-a-n-m-i-s-o-a-p-r-i-l-i-j-a-l-u-z-a-r-s-t-a-n-i-s-l-a-v-a-s-l-u-g-a-p-u-d-o-b-s-k-a-m-a-r-k-o-g-l-a-v-a-c.html )

Največja kvaliteta Strmanovih risb je v njegovi sproščeni potezi, iz katere se samodejno izvije končni motiv. Akademski slikar ni upodabljal samo bloškega smučarja ali Martina Krpana, čarovnice Uršule, temveč tudi lastne črtne sugestije.  Menim, da bi vsak človek moral ravnati kakor on; spremljati sebe, svoje lastno doživljanje domačega okolja, sprejemati izzive in svoje življenje spreminjati in bogatiti iz dneva v dan.

Viri in literatura:

  • DOLŠINA, Marjana. (2014). Božidar Strman – Mišo, Risbe in grafike, Drawings and Prints. Občina Ribnica: Galerija Miklova hiša.
  • DOLŠINA, Marjana in Klara Zupančič. ( Avgust, 2015). Prophetae Domestici. Občina Ribnica: Galerija Miklova hiša.
  • DOLŠINA, Marjana. (2014). Bloški korak – svet in ljudje, str. 42. Glasilo občine Bloke. Občina Bloke: Bloški korak.

AVDIO ZAPIS:


Besedilo: Ajna Kugić, 3. a
Strokovni pregled: Marjana Dolšina Delač
Jezikovni pregled: Nina Papež
Marec 2021

  

The Bloke skier sketch was created in 2014 by Božidar Strman – Mišo. He is an academic painter who creates graphics, drawings and sculptures. The technique of this sketch is pencil on paper, the style is picturesque. The artist conveys the image as he experiences it.

During creation the author had no particular goal, so the artist realised what he had painted only at the end, which is characteristic of his artworks. The artist chose this environment because this is his home environment that he knows very well. The human figure stands out from the white background, which means, it’s not limited to a picture field. His drawings are very casual and spontaneous and don’t seem forced. Not only in the paintings, but also in the graphics, the author’s casualness and unconcern are maintained and expresses in technological prints of various graphic techniques.

The Bloke skier is one of Strman’s common genre motifs, as the author lives and works in Bloke, which is the cradle of Slovenian skiing. From the sketch we can deduce the attributes, the wooden skis and a single rod for pushing forward. The message of the artwork is an ode to Bloke skiing and skiers, to whom Strman gives mythical dimensions by transforming the human figure into abstract forms. The surfaces are at least slightly shaded or toned by applying water. He focuses on the style of events in the village environment.

From the design analysis of the artwork we can detect a circular composition. The lines followed the hand movement and we can also notice that they are confident and determined. From intertwined amorphies, a human or animal figure eventually evolves. From his confident casualness and talent a thought by author Jacques Elie Fauer echoes: » It [=art] goes beyond the moment, it lengthens the duration of time, it widens the comprehension of man and extends the life and limit of the universe. It fixes moving eternity in its momentary form. « (Histoire de l’art [English translation of 1926], p. XX).  In his depiction, Strman does not use traditional methods of figure presentation, such as following Realism, background depiction, etc. He expresses colour as a complement to lines.

Skica za Bloškega smučarja, 2014, graphic on paper (vir: https://docplayer.net/99310109-B-o-z-i-d-a-r-s-t-r-m-a-n-m-i-s-o-a-p-r-i-l-i-j-a-l-u-z-a-r-s-t-a-n-i-s-l-a-v-a-s-l-u-g-a-p-u-d-o-b-s-k-a-m-a-r-k-o-g-l-a-v-a-c.html )

The greatest quality of Strman’s drawings is in his casual stroke, from which the final motif emerges on its own. The academic painter did not only depict the Bloke skier, Martin Krpan or the witch Uršula, but also his own linear suggestions.I believe every person should act like him – monitor themselves, their own experience of the home environment, accept challenges, change and enrich their life from day to day.

Sources:

  • DOLŠINA, Marjana. (2014). Božidar Strman – Mišo, Risbe in grafike, Drawings and Prints. Občina Ribnica: Galerija Miklova hiša.
  • DOLŠINA, Marjana in Klara Zupančič. ( August, 2015). Prophetae Domestici. Občina Ribnica: Galerija Miklova hiša.
  • DOLŠINA, Marjana. (2014). Bloški korak – svet in ljudje, pp. 42. Glasilo občine Bloke. Občina Bloke: Bloški korak.

AUDIO RECORDING:

Text: Ajna Kugić, 3.a
Reviewed by: Marjana Dolšina Delač, Nina Papež
March 2021