Sodobna arhitektura v lesu

MODERN ARCHITECTURE IN WOOD-kindergarten Vrtec Ribnica

 

Otroštvo mora biti brezskrbno, živahno, polno raziskovanja, hkrati pa mora otrok imeti občutek varnosti in topline. Velik del otrokovega odraščanja predstavlja obiskovanje vrtca, ki mora zagotavljati vse, kar je potrebno za nepozabno otroštvo. Vse to s toplino lesa združuje ribniški vrtec.

Les ima za Ribnico poseben pomen. Že stoletja nazaj je za Ribničane predstavljal vir zaslužka in je bil zelo pomemben za preživetje. Lesna tradicija se je v Ribnici ohranila do danes. Zaradi globalizacije in spremenjenih zahtev potrošnikov so leseni izdelki danes bolj dizajnerski in drznejši tako po obliki kot po funkciji. Vedno bolj prisegamo na naravne materiale, zato je pričakovano, da ima les čedalje pomembnejšo vlogo.

Les je odličen gradbeni material, ki ustreza načelom trajnostne gradnje: je ekološki, energijsko varčen ter ima odlične lastnosti. Že sama lesena konstrukcija zagotavlja boljšo izolacijo v primerjavi z drugimi materiali, kar pripomore k manjši porabi energije. Čeprav je gorljiv material, v primerjavi z betonom ali jeklom zmore večje požarne obremenitve, saj se ob požaru ustvari tanka zoglenela plast, ki kisiku onemogoča dostop do lesa in s tem zavira napredovanje ognja. Zaradi teh prednosti in tradicije lesa je ribniški vrtec v celoti lesen.

Pri načrtovanju vrtca na Majnikovi 3 v Ribnici, je bilo pomembno, da se arhitektova ustvarjalnost, ki je igra s prostorom, zlije z otroško igro. Ribniški vrtec je z dvajsetimi igralnicami in površino 4500 m2 največji v Sloveniji. Predpogoj za uspešen razvoj otroka je varen in s toplino napolnjen prostor. Ravno zaradi tega so arhitekti prostore vrtca oblikovali kot dlani, ki objemajo otroka in mu s tem nudijo varnost, tako tudi igralnice objemajo igrišče na sredini. Prostori za mlajše otroke skoraj povsem objamejo, medtem ko je objem za starejše skupine manj zaprt in nakazuje, da bodo otroci kmalu odkorakali v širni svet in zares izkusili življenje.

Zaradi stiske s prostorom in zastarelosti starega vrtca so se odločili za izgradnjo novega. Načrt za vrtec je bil izbran na natečaju leta 2009 in so ga pripravili: Bojan Mežnar, Renato Rajnar in Peter Rijavec. Celota je bila zgrajena v dveh fazah. Prva  faza je zajemala izgradnjo upravno gospodarskega objekta in 10 igralnic za otroke ter vsa potrebna zunanja ureditev, ki zajema igrišče, parkirišče in vse dovoze. V drugi fazi je bilo izgrajenih še 10 oddelkov, s čimer se je gradnja septembra 2013 zaključila, isti mesec je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje.

V resnici otroške sreče ne ustvari nova stavba. K njej vodijo brezskrbna igra, ljubeči starši, druženje s prijatelji in brezmejna ustvarjalnost. Vzgojitelji in vzgojiteljice zagotavljajo vzdušje, v katerem se vse to lahko razvija, arhitektura pa le ponudi pravo okolje.

 

Viri in literatura:
OBČINA RIBNICA. (2020) Gradnja vrtca Ribnica I. faza. [Online]. [Citirano 18. januarja 2020; 10.30].
Dostopno na spletnem naslovu: https://www.ribnica.si/objava/195944

ARHI-TURA. (2020) Vrtec v Ribnici. [Online]. [Citirano 18. januarja 2020; 11.00].
Dostopno na spletnem naslovu: http://peter.arhi-tura.si/home/peter-rijavec/projekti/vrtec-v-ribnici-2

RIKO HIŠE. (2020) Inovativne bivalne rešitve z ljubeznijo do lesa. [Online]. [Citirano 18. januarja 2020; 9.15].
Dostopno na spletnem naslovu: https://www.riko-hise.si/sl/o-nas/


Fotografije:
Naslovna fotografija: Uradna spletna stran podjetja PROJEKT d.d. Nova Gorica: http://www.projekt.si/reference/zakljuceni-projekti/svetovalni-inzeniring-in-nadzor1/objekti–visoko-gradnje/vrtec-ribnica

Fotografija v besedilu: Uradna spletna stran podjetja Riko d.o.o.: https://www.riko.si/si/podjetje/zgodovina
 

 

 

 AVDIO ZAPIS:

Besedilo: Živa Šilc, 2. b
Strokovni pregled: Marjana Dolšina Delač
Jezikovni pregled: Nina Papež
Januar 2020

MODERN ARCHITECTURE IN WOOD-kindergarten Vrtec Ribnica

Childhood should be carefree, lively and a rich in exploration, but at the same time children need the feeling of safety and warmth. Kindergarten attendance is a big part of their growing up, so it must provide everything the children need for an unforgettable childhood. In kindergarten Vrtec Ribnica all this is combined with the warmth of wood.

Wood has a special meaning for Ribnica. For centuries wood has been a source of income and therefore survival for the people of Ribnica and the wood tradition has been preserved to this day. Due to the changing consumer demand wooden products have acquired bold designer shapes and functions. Natural materials are becoming more and more desirable and therefore the importance of wood is constantly increasing. Wood is a wonderful building material and in accordance with the principles of sustainable construction: it is ecological, energy efficient and has excellent characteristics. Wooden construction on its own provides better insulation compared to other materials and helps to reduce energy consumption. Although wood is a combustible material, it withstands greater fire load compared to concrete or steel. In case of fire a thin burnt layer appears and prevents contact between oxygen and wood, which consequently decelerates the spreading of fire. Due to these advantages and wood tradition the kindergarten Vrtec Ribnica is entirely made of wood.

At planning the kindergarten in Majnikova street 3 in Ribnica it was important that the architect’s creativity – the play with space, merged with the children’s play. The kindergarten with 20 playrooms and the surface of 4500m2 is the largest in Slovenia. The precondition for a child’s successful development is a safe and warm environment. For this reason, the architects designed the rooms in the shape of palms, which embrace the children and offer them safety. In the same way the playrooms embrace the playground in the middle. Rooms for younger children embrace almost completely, whereas the embrace for older children is less enclosed and hints at the fact that children will soon leave and experience life in the outside world.

Due to the lack of space and poor shape of the old kindergarten building, it was decided that a new one should be built. The building plan for the kindergarten was selected in a competition in 2009 and was prepared by Bojan Mežnar, Renato Rajnar and Peter Rijavec. The whole building was erected in two phases. The first phase included the administrative building, 10 playrooms for children, and the necessary outdoor infrastructure: the playground, the parking lot and the driveways. In the second phase 10 more playrooms were built and the construction was complete in September 2013 with the acquisition of the operating permit.

In fact, children’s happiness is not guaranteed by a new building, but rather by carefree play, loving parents, socialising with friends and unlimited creativity. Teachers provide an atmosphere in which all this can evolve, whereas the architecture offers the right environment.

SOURCES:

OBČINA RIBNICA. (2020) Gradnja vrtca Ribnica I. faza. [Online]. [Cited 18 Januar 2020; 10.30].
Accessible online: https://www.ribnica.si/objava/195944

ARHI-TURA. (2020) Vrtec v Ribnici. [Online]. [Cited 18 Januar 2020; 11.00].
Accessible online: http://peter.arhi-tura.si/home/peter-rijavec/projekti/vrtec-v-ribnici-2

RIKO HIŠE. (2020) Inovativne bivalne rešitve z ljubeznijo do lesa. [Online]. [Cited 18 Januar 2020; 9.15].
Accessible online: https://www.riko-hise.si/sl/o-nas/

Written by: Živa Šilc, 3. b

Reviewed by: Marjana Dolšina Delač

Reviewed by: Nina Papež

Januar 2020