Secesija v Kočevju

Villa Kajfež

Art Nouveau in Kočevje

Na prelomu v 20. stoletje so se v Kočevju začeli pojavljati novi slogi z novimi elementi, vidni predvsem v arhitekturi. Pojavile so se historične vile s secesijskimi elementi, med katerimi izstopa vhodno stopnišče vile Kajfež na Ljubljanski cesti 18, ki je bila zgrajena leta 1901.

Secesija na Slovenskem je načeloma izhajala iz dunajskih vzorov. Slog se je najprej uveljavil v Ljubljani, ki je po potresu leta 1895 v času župana Ivana Hribarja dobila celo vrsto novih secesijskih stavb, kasneje pa so se značilnosti secesije začele uveljavljati še v drugih slovenskih mestih, lokalnih središčih in na podeželju. Ker gre za manjše in manj urbane kraje, je tudi arhitektura tu bolj zadržana.

          

Eno najlepših secesijskih stavb v Kočevju krasijo polkrožni balkon, vegetabilni organski cvetlični okras in veliko steklenih površin z zadržano secesijsko ornamentiko. Ta krasi tudi razgibano stavbno telo z že omenjenim vogalnim vhodnim stopniščem, steno poleg dopolnjuje mozaik. Prvotno je tam stal  značilen pomolni stolpič, a so ga po vojni ob kasnejši nadzidavi hiše odstranili in nadomestili z balkonom. Lepo ohranjena je tudi še letnica 1905 na severnem vogalu fasade.

Svoje ime je dobila po nemškem podjetniku, Antonu Kajfežu, a je po propadu njegovega podjetja leta 1929 prešla v last Občine. Po koncu druge svetovne vojne je tu deloval Okrajni ljudski zbor Kočevje, nato zdravstveni dom in Trgopromet Kočevje. Danes je v zasebni lasti kočevskega podjetnika. V bližnji okolici najdemo še druge secesijske stvaritve, kot so vila Tschinkl, vila Sajovic, vila Tomitsch in prvi stanovanjski blok, kočevski Nebotičnik.

Te stavbe so bile namenjene zasebnemu podjetništvu in stanovanjem ter predstavljajo pomemben korak v razvoju arhitekturne podobe mesta. Kot je za obdobje secesije značilno, so tu že uporabljeni novi materiali, kot sta železo in steklo ter okras z novimi dekorativnimi vzorci, vidnimi predvsem na fasadi: vegetabilne ter cvetlične krivulje in valovnice. Geometričnih oblik, ki so sicer prav tako prisotne na secesijskih fasadah, tu ne najdemo. Barve so secesijsko intenzivne in kontrastne, vendar danes zaradi starosti zbledele.

Tudi vila Kajfež ima secesijske slogovne značilnosti, kar se najbolj kaže na pročelju stavbe in stopnišču. Kljub vsemu pa so fasade, čeprav ne slogovno čiste, izvirne in umetniško dognane. Tako so v naše lokalno okolje prinesle svežino, uglajenost, eleganco, ki so vsem še danes v ponos. Žal tega ne moremo reči za vilo Kajfež, ki je bila včasih pomemben del zgodovine in mestne podobe,  danes pa sameva in propada.

Viri in literatura:

PIRKOVIČ, Jelka in Mihelič Breda. (1997). Secesijska arhitektura v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino

KORDIŠ, Ivan in Pirkovič Jelka. (2018). Secesijska arhitektura na Kočevskem. Kočevje: Pokrajinski muzej

RESMAN, Blaž in Seražin Helena. (2010). Umetnostna topografija Slovenije, upravna enota Kočevje. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU

Promocijska stran Občine Kočevje. [Online]. [Citirano 18. januar 2020]

Dostopno na spletnem naslovu.: https://www.kocevje.si/objava/195362

CESTNIK, Irena. (2015). Secesijska arhitektura v Ljubljani, diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. [Online]. [Citirano 18. januar 2020]

Dostopno na spletnem naslovu: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3246/1/DIPLOMSKO_DELO_-_SECESIJA_V_LJUBLJANI_-_kon%C4%8Dna_Irena_Cestnik_KON%C4%8Dna.pdf

JEREBIČNIK, Neja. (2019). Kako starim stavbam vrniti dušo? Primerjava stanja Vile Kajfež v Kočevju in borilnice v Kopru. Zbirnik – spletna platforma prostorskih tematik obalnega prostora. [Online]. [Citirano 23. januar 2020]

Dostopno na spletnem naslovu: https://zbirnik.si/kako-starim-stavbam-vrniti-duso/

 

 

AVDIO ZAPIS

Besedilo: Ema Lavrič, 2. a
Fotografije: Ema Lavrič, 2. a

Strokovni pregled: Marjana Dolšina Delač
Jezikovni pregled: Nina Papež

Januar 2020

At the turn of the 20th century in Kočevje had started to appear new styles with new elements, seen mostly in the architecture. Historical villas had shown with art nouveau elements, on which front staircase of the villa Kajfež on Ljubljanska cesta 18, built in the year 1901, stands out.

On the slovenian ground the art nouveau had stemed from Vinnese patterns in principal. At first, the style spread in Ljubljana, which got many new art nouveau buildings, after an earthquake in 1895, under a mayor Ivan Hribar and later on, the art nouveau features had started spread in other slovenian towns, local centers and on countryside. As it goes for smaller, less urban towns, is architecture there more restrained.

One of the most beautiful buildings in Kočevje decorate semicircular balcony, vegetal organic floral decoration and many glass areas, with spread art nouveau ornamentation. It also decorates diverse body of the building with previously mentioned corner entrance staircase. The wall next to it is completed by a mosaic. There had stood a typical pier turret originally, but they had removed it at later addition to a building after the war and they replaced it with the balcony. Still nicely preserved is year 1905 on northern corner of the facade.

Its name has gotten after a German buisnessman Anton Kajfež, but after a ruin of his company it passed over into belogings of Kočevje community in 1929. There worked local assembly Okrajni ljudski zbor Kočevje, then health centre and the trading company Kočevje after the world war II. ended. Today it is a private property of a buisnessman. In vicinity we can find other art nouveau creations like villa Tschinkl, villa Sajovic, villa Tomitsch and the first block of flats called Nebotičnik.

Theese buildings had been intended for private enterprise and houstings, and introduce important step in development of architectural image of the town. As it is for art nouveau period typically, there are already used new materials, like iron and glass, and decoration with new decorative patterns, mostly seen on the facade: vegetal and floral waves. Unfortunately, we can’t find geometrical shapes there, but they are also present on art nouveau facades. Colours are intense and contrastive, but now because of the age faded.

Ass well, villa Kajfež has art nouveau style atributes, which witnessed on façade of the building and on staircase. After all facades, even though not as style clean, are original and artisticly perfect. So to speak, they had brought freshness, refinement and elegance into our local surroundings, which are to all of us yet today in the pride. Unfortunately, we cannot say this for villa Kajfež; in the past important part of history and local image, today desolates and decays.

AUDIO RECORDING

Text: Ema Lavrič, 3.a

Reviewed by: Nina Papež, Marjana Dolšina Delač

January 2020